Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Sempozyum

TR 83 Bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) kendisine sunulan iktisadi olanakları rasyonel şekilde değerlendiren ve kendi ölçeğinde KOBİ kenti olan Çorum ili, ne yazık ki aynı başarıyı turizm alanında gösterememektedir. Sahip olduğu turistik değerlerin, turizm ekonomisinde katma değer üreten birer dinamik olarak kent ekonomisine dahil edilemeyişi bir yandan Çorum ilinin bölgesel bazda turizmden elde etmesi gereken maksimum karı en aza düşürmekte, öte yandan bölgesel rekabet edilebilirlikte en güçlü argümanlardan biri olan turistik zenginliğini marka şehir imajında yeterince kullanamamaktadır.

Öte yandan TR-83 Bölgesinde komşu illerle karşılaştırıldığında, Çorum ili, zengin arkeolojik, tarihi-kültürel değerleriyle en ön sırada gelmektedir. Sahip olduğu bu potansiyel sayesinde, Çorum ilinde bulunan Hattuşaş Ören yeri, 1986 yılında UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesine girmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2012 yılı envanterine göre, 3 adet kentsel sit alanı, 52 adet arkeolojik sit alanı, 32 adet tarihi/dini yapı, 61 tane geleneksel Çorum evi, 8 han, 8 hamam, 118 arkeolojik alan ve diğer çekicilikler olmak üzere, araştırma sahasında toplam 300 tescilli kültürel değer bulunmaktadır.

Ancak, sorun kentin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerin çokluğu ile değil onların yaratacağı turistik fırsatların stratejist bir tutum içerisinde planlanarak pazarlanabilmesinde yatmaktadır. Bu noktadan hareketle, kentin turizm potansiyellerinin dinamik bir çalışma içerisinde ortaya çıkartılıp pazarlanabilir ürünler olması noktasında sağlıklı politikalar geliştirmek gerekmektedir. Böylesi bir çabanın en alt katmanını ise, Üniversite, Valilik, Belediye ve ilgili STK’ların yer aldığı geniş bir paydaş ekseninde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bir dizi çok yönlü ve il paydaşlarıyla ortak çalışmalar yürütülmesi planlanmıştır. Nihayi olarak önümüzdeki yedi yıllık dönem için turizm master planı çıkartılması hedeflenen bu bir dizi çalışmaya bu protokolün hazırlanmasına neden olan ve paydaşlarının Çorum İli Valiliği, İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü, Hitit Üniversitesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının olduğu sempozyum ile başlanmaktadır. Sempozyumun sonuç raporu ve sempozyum kitabının Çorum İli Turizm Master Planına önemli bir referans kaynak olması hedeflenmektedir. Çalışmalara master planın çıkartılması çok yönlü çalışmaları ile devam edilecektir.