Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Aidat ve Hizmet Ücretlerini Gösterir Tarifeler

2022 YILINDA ODA ÜYELERİNDEN ALINACAK AİDAT VE ÜCRETLERİ GÖSTERİR TARİFELER

5174 sayılı kanunun 24. maddesi gereğince (kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının (3577,50) yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tanzim edilen dereceler karşılığı alınacak ücret tarifesidir.  

DERECELER

(357,75-1788,75)

KAYIT ÜCRETİ

YILLIK AİDAT

SERMAYE ARALIĞI         TL.

MUNZAM AİDAT

BİRİNCİ

1200,00

1200,00

800.000-………..

İKİNCİ

1080,00

1080,00

400.000-799.999

Munzam Aidat

ÜÇÜNCÜ

  960,00

  960,00

200.000-399.999

Asgari Ücretin bürüt tutarının

DÖRDÜNCÜ

  900,00

  900,00

100.000-199.999

10 katını geçemez

BEŞİNCİ

  780,00

  780,00

50.000-99.999

(3577,50*10 = 35.775,00)

ALTINCI

  660,00

  660,00

1.000-49.999

YEDİNCİ

  540,00

  540,00

0-999

SEKİZİNCİ-SERMAYE ŞİRK.KAYDİYE

  500,00

  500,00

BÜRÜT ASG.ÜCR %10-%15 (357,75-536,62


1- İşbu tarife 01/01/2022 – 31/12/2022 tarihleri arası uygulanacaktır.

2- 2022 yılı sonu itibari ile TÜFE’deki artış %19.89 gözönüne alınarak değerlendirilmiştir.

3- 29/11/2021 tarihli 190 top.no, 8 md. Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden tespit edilerek, Oda Meclisi’nin 27/12/2021 tarih ve 40 top.no, 4 md. toplantısı ile uygun görülmüştür.

2022 YILINDA VERİLEN HİZMETLER İLE ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER KARŞILIĞINDA ALINACAK ÜCRETLERİ GÖSTERİR TARİFELER

HİZMETLER

ÜCRETLER

DÜŞÜNCELER

1-FATURA SURETLERİNİN ONAYI

Fatura mik.%o5 uygulanır 

en az 120,00 - ençok 1200,00

heyet raporu bulunan hariç

2-RAYİÇ FİYATLARIN ONAYI

100.00 / 120,00   

3-TİCARİ VE SINAİ EŞYA 

NUMUNELERİNİN VASIFLARININ ONAYI

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

Mal bed.%05 uygulanır 

en az 120,00 - ençok 1200,00

150,00

Maktu olanlarda 2022 yılı asg.ücr.brütün yarısı, nispi olanlarda 2022 yılı aylık asg.ücr.bürütünün yarısını aşmaması ve %05 fazla olmaması

4-BİLİRKİŞİ VE EKSPER RAPORLARI İLE KAPASİTE RAPORLARI (kap.rap.değişiklikleri)

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

1200,00+(700,00 TOBB onay üc)

150,00    (700*0,20=140,00)

5-KEFALETNAME TAAH. YAZILI İMZA SAHİP. ODA.SİC.DUR.GÖS. ONAY VE ŞERHLER

120,00 

İflas konkordato

6-SINAİ VE TİCARİ MAHİYETTE BELGELER

120,00

Örf Adet ve Teamül

Tek Yetkili Olduğuna Dair 

7-TİCARİ KEFALET ONAYLARI

120,00

8-TAHSİS VE SARFİYAT BELGELERİ

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

1020,00

150,00

9-KALİTE,YETERLİK VE NUMUNE BELG.

120,00

10-YERLİ MALI BELGELERİ

     EKSPER ÜCRETİ

240,00+(165,00 TOBB onay üc)

150,00      

11-TÜRK MALI BELGESİ

300,00

12- DİJİTAL EHLİYET HİZMET BEDELİ

24,00

13-KAYITLI ÜYE.TATBİK İMZALARININ ONAYI

54,00

Kap.Rap.ve İmalatçı Belg, Yerli Malı Belgesi Suretleri

14-KAYIT, SİCİL SURET, TİC.SİC.GAZETESİ VE ÜYE KİMLİKLERİ

24,00

Ortaklık teyit belgesi

ticari İkametgah belg, yurtdışı çıkış belgesi, duvar levhası

15-TİCARİ İTİBAR ŞAH. MAHİYETİ. OLMAMAK ÜZERE ÜYE.GİZLİ OLMAYAN SİC.HAK.YAZILI-SÖZLÜ SORU.CEVAPLAR

24,00

Üye Listesi ve  

Fotokopi Bedeli

sy.başı. 0,50 Krş.

16-2918 SY.KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 22. MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN İŞ MAKİNELERİ TESCİL BELGESİ

400,00

300,00 (170,00 TOBB)

150,00 

iş mak.tescil ücreti

iş mak.tescil üc.belge bed.

eksper ücreti

17-TIR KARNELERİ, ATA, A.TR VE EUR.1 DOLAŞIM BEL., MENŞE ŞAH.VE EAN -UCC ÇİZGİ KOD İŞLEM, MAL VE HİZM. ULUS. TİC.BEY.,VESİKA VE BENZ.BELG.

3,00 Atr,Eur1, FormA, Menşe Satış

4,00 Atr, Eur1,FormA, Menşe Onay  

Atr Eur1, FormA, Menşe

18-MÜCBİR SEBEP BELGELERİ

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

1200,00

150,00

Fiili Tüketim Belgesi

19-TİCARET SİCİLİ HİZMETLERİ (TASFİYE VE KAPANIŞ HARİÇTESCİLE KONU OLAN DAHİL)

-İMZA BEYANNAMESİ HİZMET BEDELİ

-KURULUŞ ANASÖZ. VE DEFTER TASTİKİ HİZMET BEDELİ(HER 500-1000 SY.ARA)

-KOOP.YETKİ KARARI TASDİK HİZMET BED.

-ŞAHIŞ KURULUŞ HİZMET BEDELİ

360,00

180,00

590,00

18,00

180,00

180,00

Asgari Ücretin %15 fazla olamaz. (Şirket kuruluş sözleşmesinin tic.sic.müd. imzalanması hk. Tebliğ)

20-TİCARİ VE SINAİ MAHİYET. DİĞ. HER TÜRLÜ BELGE VE BİLGİ. İLE HİZMET.

78,00

Sanayici Belgesi, 

Kobi Teşvik Belgesi

İmalatçı Belgesi

İhale Durum Belgesi

Meslekten Men Edilmediği

Tarife Tastik Ücreti (AFT)

21-K TÜRÜ YETKİ BELGESİ ÜCRETİ  

    ARAÇ EKLEME     

154.00.- (55 BİRLİK, 99 ODA PAYI) 

44.00.- (22 BİRLİK, 22 ODA PAYI)

22-SİGORTA ACEN. UYGUN. BEL. HİZM. ÜC. SİGORTA ACEN.UYGUN.BEL. FİZİKİ ŞARTLAR

90,00+(10,00 Birlik)

110,00 + (10,00 Birlik)

1- İşbu tarife 01/01/2022 – 31/12/2022 tarihleri arası uygulanacaktır.

2-29/11/2021 tarihli 190 top.no, 8 md. Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden tespit edilerek, Oda Meclisi’nin 27/12/2021 tarih ve ………. top.no, ………… md. toplantısı ile uygun görülmüştür.