Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Aidat ve Hizmet Ücretlerini Gösterir Tarifeler

5174 sayılı kanunun 24. maddesi gereğince (kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının (2029,50) yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tanzim edilen dereceler karşılığı alınacak ücret tarifesidir.

 Dereceler

(202,95-1014,75)

 KAYIT 

ÜCRETİ

YILLIK

AİDAT 

SERMAYE

ARALIĞI (TL) 

MUNZAM

AİDAT 

BİRİNCİ 778,00 778,00  800.000-………..  
İKİNCİ  696,00 696,00  400.000-799.999 Munzam Aidat
ÜÇÜNCÜ  610,00  610,00  200.000-399.999 Yıllık Aidat Tavanının
DÖRDÜNCÜ  570,00 570,00   100.000-199.999 20 katını geçemez
BEŞİNCİ  498,00  498,00   50.000-99.999 (1014,75*20 = 20.295,00)
ALTINCI  418,00 418,00   1.000-49.999  
YEDİNCİ  348,00 348,00   0-999  

 SEKİZİNCİ-SERMAYE

ŞİRK.KAYDİYE

300,00 300,00     BÜRÜT ASG.ÜCR %10-%15

2019 YILINDA VERİLEN HİZMETLER İLE ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER KARŞILIĞINDA ALINACAK ÜCRETLERİ GÖSTERİR TARİFELER

5174 sy.kanunun 26. Md.gereğince, Çorum TSO tarafından tanzim edilen hizmetler karşılığı alınacak ücret tarifesidir.

2019 YILINDA VERİLEN HİZMETLER İLE ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER KARŞILIĞINDA ALINACAK ÜCRETLERİ GÖSTERİR TARİFELER

5174 sy.kanunun 26. Md.gereğince, Çorum TSO tarafından tanzim edilen hizmetler karşılığı alınacak ücret tarifesidir. 

HİZMETLER

ÜCRETLER

DÜŞÜNCELER

1-FATURA SURETLERİNİN ONAYI

Fatura mik.%o5 uygulanır en az

80,00      en çok 778,00

heyet raporu bulunan hariç

2-RAYİÇ FİYATLARIN ONAYI

80.00

 

3-TİCARİ VE SINAİ EŞYA

NUMUNELERİNİN VASIFLARININ ONAYI

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

Mal bed.%05 uygulanır en az    

80,00       en çok 778,00

120,00

 

4-BİLİRKİŞİ VE EKSPER RAPORLARI İLE KAPASİTE RAPORLARI

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

778,00+ (450,00 TOBB onay üc)

 

120,00

Nispi işler %05

Tavanı

Geçemez

5-KEFALETNAME TAAH. YAZILI İMZA SAHİP. ODA.SİC.DUR.GÖS. ONAY VE ŞERHLER

80,00

İflas konkordato

6-SINAİ VE TİCARİ MAHİYETTE BELGELER

80,00

Örf Adet ve Teamül

Tek Yetkili Olduğuna Dair

7-TİCARİ KEFALET ONAYLARI

 

80,00

 

8-TAHSİS VE SARFİYAT BELGELERİ

 

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

663,00

 

120,00

 

9-KALİTE,YETERLİK VE NUMUNE BELG.

80,00

 

10-YERLİ MALI BELGELERİ

     EKSPER ÜCRETİ

160,00+ (100,00 TOBB onay üc)

120,00

 

11-TÜRK MALI BELGESİ

250,00

 

12- DİJİTAL EHLİYET HİZMET BEDELİ

15,00

 

13-KAYITLI ÜYE.TATBİK İMZALARININ ONAYI

 

35,00

Kap.Rap.ve İmalatçı Belg, Yerli Malı Belgesi Suretleri

14-KAYIT, SİCİL SURET, TİC.SİC.GAZETESİ VE ÜYE KİMLİKLERİ

15,00

Ortaklık teyit belgesi

ticari İkametgah belg, yurtdışı çıkış belgesi, duvar levhası

15-TİCARİ İTİBAR ŞAH. MAHİYETİ. OLMAMAK ÜZERE ÜYE.GİZLİ OLMAYAN SİC.HAK.YAZILI-SÖZLÜ SORU.CEVAPLAR

15,00

 

Üye Listesi ve 

Fotokopi Bedeli

sy.başı. 0,50 Krş.

16-2918 SY.KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 22. MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN İŞ MAKİNELERİ TESCİL BELGESİ(TOBB 100 alınıyor

200,00

195,00

120,00

iş mak.tescil ücreti

iş mak.tescil üc.belge bed.

eksper ücreti

17-TIR KARNELERİ, ATA, A.TR VE EUR.1 DOLAŞIM BEL., MENŞE ŞAH.VE EAN -UCC ÇİZGİ KOD İŞLEMLERİ, MAL VE HİZM.ULUSLARARASI TİC.BEYANNAME, VESİKA VE BENZERİ BELG.

2,00   Atr Satış

3,00   Atr Onay

 

2,00 Eur1, FormA, Menşe Satış

3,00Eur1, FormA, Menşe Onay

Atr

 

 

Eur1, FormA, Menşe

18-MÜCBİR SEBEP BELGELERİ

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

777,00

120,00

Fiili Tüketim Belgesi

19-TİCARET SİCİLİ HİZMETLERİ (TASFİYE VE KAPANIŞ HARİÇ)-TESCİLE KONU OLAN DAHİL

-İMZA BEYANNAMESİ HİZMET BEDELİ

-KURULUŞ ANASÖZLEŞMESİ VE DEFTER TASTİKİ HİZMET BEDELİ(HER 500-1000 SY.ARA

-KOOP.YETKİ KARARI TASDİK HİZMET BEDELİ

-ŞAHIŞ KURULUŞ HİZMET BEDELİ

245,00

 

120,00

380,00

  12,00

120,00

120,00

 

20-TİCARİ VE SINAİ MAHİYET. DİĞ. HER TÜRLÜ BELGE VE BİLGİ. İLE HİZMET.

  50,00

Sanayici Belgesi,

Kobi Teşvik Belgesi

İmalatçı Belgesi

İhale Durum Belgesi

Meslekten Men Edilmediği

Tarife Tastik Ücreti (AFT)

21-K TÜRÜ BELGESİ ODA PAYI 

    TAŞIT EKLEME    

40.00+(20,00 TL. BİRLİK PAYI)

  9.00+(  9,00.TL. BİRLİK PAYI)

 

22-SİGORTA ACEN.UYGUNLUK BEL.HİZM.ÜC.

SİGORTA ACEN.UYGUNLUK BEL.FİZİKİ ŞARTLAR

75.00 

90.00