Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Kapasite Raporları

Kapasite Raporunun Tanımı

Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler ile TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üretim alanları için düzenlenen,  onay tarihinden itibaren 2 yıla kadar geçerlilik süresi olan belgedir.

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. 

Kapasite Raporları aşağıda belirtilen belgelerin ilgili kuruluşlardan alınabilmesi ve/veya Devlet tarafından sağlanan çeşitli indirim ve Sanayiciye özel uygulamalardan yararlanabilmek için gerekli bir belgedir.

•    Yatırım Teşvik Belgesi,
•    Dahilde İşleme İzin Belgesi,
•    Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
•    Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
•    Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
•    Resmi ve özel ihalelerde,
•    Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
•    Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
•    Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
•    İmalat Yeterlik ve Yerli Malı belgesi alımında,
•    Vergi incelemelerinde,
•    Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

•    Çorum Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan,
•    Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
•    Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan, 
•    Gerekli makine ve tesisatı bulunan sanayiciler başvurabilir.

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi Biriminden veya  www.ctso.org.tr  Internet adresinden temin edilen kapasite raporu başvuru formu ile söz konusu formda istenen evraklar ile birlikte Odamız Sanayi Birimi ne başvurulur.

Kapasite Raporu İçin Gerekli Evraklar Aşağıda Belirtilmiştir;
Kapasite Raporu Talep Formu

Kapasite Raporu İçin Gerekli Evraklar

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

•    Süre bitimi,
•    Adres değişikliği,
•    Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

İşyerinin başka bir adrese taşınması durumunda, firmanın yeni bir başvuru yaparak kapasite raporunu yeniletmesi gerekir.
Merkez kaydı olan bir firmanın, merkezini başka yere taşıması ve mevcut işyeri adresinde yeni şube açması halinde veya şube kaydını sildirerek aynı adrese merkezini taşıması ve bu hususun ticaret sicilinde tescil edilmiş olması halinde, mevcut kapasite raporu iptal edilir. Şube veya merkez adına kapasite raporu tekrar düzenlenir. 

•    Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
•    İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),
•    Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Çorum Ticaret ve Sanayi Odasınca tesbiti),
•    Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
•    Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı, Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir şehire nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
•    Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
•    Geçerlilik süresinin dolması.