Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ

ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ TESCİLİ İÇİN İSTENİLEN EVRAK LİSTESİ

         1) 1 ADET ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE HİTABEN DİLEKÇE

YAZILACAK (Dilekçe Örneği:  Şirketimiz ile ilgili hisse devrine ait noter tasdikli karar ve pay defterine ilişkin suretler ile hisse devir sözleşmeleri dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

 

 2) 1 ADET ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA HİTABEN DİLEKÇE YAZILACAK (Dilekçe Örneği:  Şirketimiz ile ilgili hisse devrine ait noter tasdikli  karar ve pay defterine ilişkin suretler ile hisse devir sözleşmeleri dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.Gerekli işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

3 ) 2 Şirket hisse devri ile ilgili 2 nüsha noterden tasdik edilmiş ortaklar kurulu veya genel kurul kararı ve ekleri   

 

4) 2 nüsha hisse devir sözleşmesi (noterden yapılıyor )

5) ikişer nüsha pay defteri sureti ( hisse devir alan ve hisse devir eden ortakların bulunduğu sayfaların fotokopisi çekilecek  )

6) Şirkete yeni giren ortak ya da ortakların ikişer adet nüfus cüzdanı fotokopileri 

AÇIKLAMALAR

-Hisse devri neticesinde şirket tek ortaklı konuma geliyor ise ortaklar kurulu kararına bir madde açılarak  “ Şirketin tek ortaklı olarak faaliyetine devam edeceği belirtilmeli ve tek ortak olarak devam edecek kişinin adı soyadı güncel ikametgah adresi ve T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.” Tek ortak olarak kalan kişinin şirketi temsil ve ilzam yetkisi yok ise yeni bir ortaklar kurulu kararı alınarak şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilmedir. Bu kararı tek kalan ortak tek ortak sıfatı ile kendisi alacaktır. Şöyle ki; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 623.maddesi hükmünce şirketin temsil ve ilzamında en azından bir ortağın şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekmektedir.

-Şirket ortaklığı sona eren kişi veya kişilerin şirketi temsil ve ilzam yetkisi var ise ortaklar kurulu kararına bir madde açılarak bu kişilerin yetkilerinin sona ermesi ya da devam etmesi ile ilgili açıklama yazılmalıdır.  Ancak yukarıda da belirtiliği gibi Türk Ticaret Kanunu’nun 623.maddesi hükmü de dikkate alınmalıdır.     

 B) Yönetim ve temsil

I - Müdürler

1. Genel olarak

MADDE 623- (1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

(2) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.

(3) Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.

            ________________________________________________________________________                         

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇORUM TICARET VE SANAYI ODASI Karakeçili Mah. Fuar Cad. No:2 ÇORUM Tel: 0 364 224 44 50

DAHILI Osman (müdür ) 125 – Burcu (müdür y.)  129 –Salih ( memur ) 126- Sercan (memur) 127 mail:corumtsm@hotmail.com


LİMİTED ŞİRKET------ HİSSE DEVRİ