Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

ŞUBE AÇILIŞI (MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE KAYITLI OLAN ŞİRKETLER İÇİN)

                                                                                

                                        ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

                         

               ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI İÇİN  İSTENEN EVRAK LİSTESİ

1.  AŞAMA                                                                          ( MERSİS  )

 

Mersis’in ( Merkezi Sicil Sitemi )  uygulamaya konulması ile birlikte gerçek ve tüzel kişi tacirlere ait şube yeni kayıtları elektronik ortamda yapılmaktadır. http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/  adresi üzerinden üyelik alarak şube kuruluş tescil talebinizi yapınız. Tescil talebinize onay verildikten sonra başvuru numaranızla birlikte ticaret sicili müdürlüğü ile irtibata geçerek tescil için randevu talep ediniz.

2. AŞAMA                                                       ( MERKEZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ )    

Mersis aşamasını bitirdikten sonra aşağıdaki belge ve evrakları hazırlayarak müdürlüğümüze  elden getiriniz.

 

1)       Anonim Şirketler için Yönetim Kurulu, Limited Şirketler için Ortaklar Kurulu şirket karar defterine şube açılış kararı alacak.

2)        Alınan Karardan 4 Nüsha noter onaylı yaptırılacak.(2 nüshası merkez müdürlüğünde  kalıyor 2 nüshası da müdürlüğümüze getirilecek)

3)       Merkezin kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edilerek Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 120.maddesine göre düzenlenecek olan belge ve belgeye ek olarak merkez sicil dosyasının onaylı fotokopisi alınacak. (Anasözleşme-ticaret sicili gazeteleri-değişiklik metinleri ile gazeteleri-hisse devirleri-müdür tayinleri ve en son yapılan değişiklikleri içeren belge,evrak ve gazetelere ait tasdikli fotokopiler.)

           3. AŞAMA                                                       ( ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ ) 

1)       Noter Onaylı 2 nüsha şube açılış kararı  

2)       Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 24.maddesine göre hazırlanmış 2 nüsha taahhütname hazırlanacak

3)       Şube müdür ya da müdürlerinin ikişer adet nüfus cüzdanı fotokopileri hazırlanacak.

4)       Şube müdür ya da müdürlerinin ikişer adet vesikalık resimleri getirilecek.

5)       Şube müdür ya da müdürlerinin ikişer adet imza beyanları hazırlanacak ( Herhangi bir ticaret sicili müdürlüğüne giderek istenebilir.)

6)       2 Adet merkez vergi levhası fotokopisi getirilecek.

7)       2 ADET ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE HİTABEN DİLEKÇE YAZILACAK (Dilekçe Örneği:Şirket ortaklar kurulumuzun (Ya da Yönetim Kurulumuzun) Çorum İli’nde bir şube açılması ile ilgili noter tasdikli kararı ile tescil ve ilan için gerekli diğer evrak ve belgeler dilekçemiz ekindedir. Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

8)       2 ADET ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA HİTABEN DİLEKÇE YAZILACAK (Dilekçe Örneği:Şirket ortaklar kurulumuzun (Ya da Yönetim Kurulumuzun) Çorum İli’nde bir şube açılması ile ilgili noter tasdikli kararı ile tescil ve ilan için gerekli diğer evrak ve belgeler dilekçemiz ekindedir. Gerekli kayıt  işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

                                                                                  AÇIKLAMALAR   

-       Yukarıda istenen belge ve evrakları hazırlayarak müdürlüğümüz geliniz.

-       Müdürlüğümüz, belgeleri inceledikten sonra tescil ve ilan için işlemlere başlayacaktır.

-       10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 15.02.2018 tarih ve 7099 tescil işlemlerinde yetkililerce verilecek imza beyannameleri ile ilgili düzenleme ve onaylama işlemleri ticaret sicili müdürlüklerince yapılmaktadır.  Bu nedenle  şube yetkililerinin  şubenin açıldığı ticaret sicili müdürlüğü veya Türkiye’de kurulu bulunan herhangi bir ticaret sicili müdürlüğüne giderek ticaret sicili müdürü, müdür yardımcısı veya onay işlemlerinde yetkilendirilen  ticaret sicili memurları huzurunda  imza beyanı vermeleri zorunludur.

-       Ticaret ve sanayi odası kayıt işlemleri ticaret sicili  kayıt işlemlerinden sonra yapılacağı için  ticaret ve sanayi odası kaydı esnasında (İMZA İÇİN) yine bizzat şube müdürünün veya şube kayıt işlemlerini yapmaya yetkili bir kişinin ticaret ve sanayi odasına gelmesi gerekmektedir. (Yani bize getirilen tüm belge ve evraklar imzalı da olsa kaydın son aşamasında yine imza söz konusu olacaktır. Bu duruma da dikkat ediniz.)

 

SÜRE:        

 Tüm işlemler yaklaşık      2 saat    zaman almaktadır.

Mesai Saatleri: Sabah:  08.00-12.00  Öğleden Sonra :  13.00 -17.00

ÜCRETLER TOPLAMI:

-       Yaklaşık olarak ….. 4.500 ………..TL.

_________________________________________________________________                                        

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇORUM TICARET VE SANAYI ODASI Karakeçili Mah. Fuar Cad. No:2 ÇORUM Tel: 0 364 224 44 50

DAHILI Osman (müdür ) 125 – Burcu (müdür y.)  129 –Salih ( memur ) 126- Sercan (memur) 127 mail:corumtsm@hotmail.com

                                      ŞUBE AÇILIŞ  KARAR ÖRNEĞİ

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Konu           : Şube Açılışı

Başkan       :

Üyeler         :

Yönetim Kurulumuz  / Ortaklar Kurulumuz  /..................................... tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirketimizin “.........................................................Çorum” adresinde bir şubesinin açılmasına,

2- Şube unvanının “......................................A.Ş ./ .Ltd.Şti.-.....Çorum Şubesi” olmasına,

3- Şubeye sermaye tahsis edilmemesine, merkezden karşılanmasına,

4- Şube müdürlüğüne ...................adresinde ikamet eden ……… T.C.Kimlik Numalı ……………… in atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza, münferiden temsil ve ilzam etmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

             ORTAKLAR KURULU                                       YÖNETİM KURULU

            ( Limited şirketler için )                                       (Anonim Şirketler için )

Ortak ADI SOYADI  (T.C.Kimlik No)                  Ortak  ADI SOYADI  (T.C.Kimlik No)                                              

                               

 


                                       

  ( Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. Madde )

İşletmenin Ünvanı

 

Sermayesi (TL)

-

                                    

İşletmenin Adresi

İşletmenin Açılış Tarihi

  

İşletmenin Gerçek

Faaliyet Konusu

Anasözleşmede Yazılı Bulunan Konular

Nace Kodu

 

Nace Kodu Tanımı

 

 

İşletme Temsilcileri

adı soyadı ve kimlik numarası

İşletme ya da Yetkililerin

Telefon Numarası

 

 

Muhasebe İsim ve Telefon

Numarası

Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 24. Maddesine uygun olarak  düzenlenen  bu taahhütnamedeki bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak inceleme sonucunda aksine tespit yapılması durumunda sorumluluğu kabul  ettiğimi beyan ve taahhüt  ederiz.  

……. / ………. / 2020

           

                                                                             

İŞLETME TEMSİLCİSİ ADI SOYADI İMZASI

 


ANONİM ŞİRKET----- ŞUBE AÇILIŞI-1( MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE KAYITLI OLAN ŞİRKETLER İÇİNDİR

TICARET vs SANAYI ODASI TESCIL DILEKCESI

Tüm Kuruluşlar İçin Taahütname Örneği