Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

7256 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU - ( 02 Aralık 2020)

Sayın Üyemiz,

7256Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklikyapılması hakkında kanun, 17.11.2020 tarihinde 31307 sayılı resmi gazetedeyayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 4.maddesinin 6. fıkrası uyarınca;

* Anılanmadde 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat alacaklarının tahsiliiçin uygulanacaktır.

*Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için bir dilekçe ile Odamızabaşvuru yapması gerekmektedir. Başvuru fiziksel olarakyapılabileceği gibi, https://ebelge.tobb.org.tradresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr)üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - Kimlik Doğrulama Hizmetleri –TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesigerekmektedir.

* Vergimükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borç asıllarıile faizlerinin tahsilinden vazgeçilmesi için vergi dairesi terk yazının aslıile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Vergi mükellefiyetini sona erdirenüyelerimizin kayıtlarının da terkin edildiğinin Çorum Ticaret SiciliMüdürlüğü’nden teyit edilmesi uygun olacaktır.

* Yapılandırmayakonu olacak aidat borcu asılları, başvuru dilekçesinde belirtilmek kaydıyla,peşin veya 6 eşit taksit olarak ödenebilecektir. 6 aylık taksit yapılmasıdurumunda birinci taksitin son ödeme günü 28 Şubat 2021 olup, kalan beş taksit1'er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

*Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veyatamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski halinedöndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devamedilecektir.

*Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin dava açmamış olması veyaaçılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış vekesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için üyemizinyapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takiplerisonlandırılacaktır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılamagiderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talepedilmez. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihekadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devamedilecektir.


Diğer Haberler