Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Mahalli İdareler Genel Seçimi hk - ( 04 Ocak 2024)

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden tarafımıza iletilen yazı;
İlgi : a) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun
b) Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 19.12.2023 gün ve 2023/1561 sayılı Kararı
c) Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 20.12.2023 gün ve 2023/1573 sayılı Kararı
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçiminin, ülke genelinde eşitlik,tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine uygun biçimde yapılıp sonuçlandırılabilmesi için gerekli usul ve esaslar,298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun ve Yüksek SeçimKurulu Kararlarında açık bir şekilde belirtilmektedir.İlgi (b) ve (c) sayılı Yüksek Seçim Kuruluna ait kararlarla; seçimin başlangıç tarihinden, oy vermegününü takip eden güne kadarki süre içerisinde uyulacak kurallar, ilgi (a) sayılı Kanun hükümlerine göredüzenlenerek uygulamaya konulmuştur.Bu bağlamda;
1- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 19.12.2023 gün ve 1561 sayılı kararında;Seçim Büroları;Seçimin başlangıç tarihi 01 Ocak 2024 Pazartesi gününden itibaren seçime katılan siyasi partiler vebağımsız adayların seçim çalışmalarını yürütmek üzere yurt içinde seçim büroları açabileceklerine, siyasipartilerin propaganda çalışmalarını yürütmek üzere seçim büroları açabileceklerine,Ticari faaliyeti devam eden iş yerlerinin aynı zamanda seçim bürosu olarak kullanılamayacağına,Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ve bunlara bağlı kuruluşlara, Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklara, özel gelir kaynaklarıve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklere ve Devletten yardım sağlayan vevergi muafiyeti olan vakıflara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üretici birlikleri,kooperatif birlikleri, bankalar ve sendikalara ait bina ve tesislerin, seçim bürosu amacıylakullanılamayacağına (298/51/A-1)
2- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 20.12.2023 gün ve 2023/1573 (Seçim Günü Yasakları)sayılı kararında ise;298 sayılı Kanunun 79. maddesi gereğince oy verme günü olan 31 Mart 2024 Pazar günü sabahsaat 06.00’dan gece saat 23.59’ a kadar;Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşitalkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna,Emniyet ve Asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, köy, kasaba ve şehirlerdesilah taşıyamayacağına,Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, çay ocağı, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemekverilebileceğine,Seçim yasaklarına ve kararda belirtilen kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’ densonra düğün yapılabileceğine,Bu kapsamda; yasal yönden herhangi bir sorunla karşılaşılmaması, seçim döneminde ilimizdekimevcut huzur ve sükûn ortamının bozulmaması ve istenmeyen olayların engellenebilmesi amacıyla; 298 Sayılı Kanun ile Yüksek Seçim Kurulunun 2023/1561 ve2023/1573 kararlarına uygun hareket edilerek yukarıda belirtilen konuların üyelerimize duyurulması istenmiştir.


Diğer Haberler