/ Hakkımızda

Hakkımızda

 

 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

MALİ POLİTİKA

MALİ POLİTİKA

1. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), üyelerinin taleplerini yasa ve yönetmelikler çerçevesinde karşılanmasını sağlamak, toplantılar yapmak, mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmanın korunmasını sağlamak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirir. 5174 sayılı Kanun’da belirtilen gelir kaynaklarının en verimli şekilde toplanmasını sağlayarak söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanarak hizmetini sürdürmektedir.

2. Çorum Ticaret Ve Sanayi Odası’nın verdiği ç.eşitli hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler, 5174 sayılı Kanun’da belirtilen hükümler doğrultusunda her mali yıl öncesinde Oda Meclisi tarafından değerlendirilerek Oda koşullarına göre belirlenir ve ilan edilir.

3. ÇTSO’nun bütçesi, plan ve programlarının gerekli ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.

4. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın yıllık gelirlerine göre (kaynak) üç yıllık veriler dikkate alınarak ve çalışma yılı içerisinde yapılması planlanan aktivitelerde göz önünde alınarak harcamalar planlanır. Bu plan çerçevesinde bütçe düzenlenir ve gelir gider dengesi sağlanır.

5. Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendirileceği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde Genel Sekreter yerine sayman üyenin imzası aranır.

6. Yönetim Kurulunun önerisi üzerine meclislerce saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, Genel Sekreter tarafından re’sen yapılabilir.

7. Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden ÇTSO, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.

8. ÇTSO harcamaların yapılması, gelirlerin toplanmasında şeffaflık, verimlilik, tutumluluk, doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimser.

9. Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporları hesapları inceleme komisyonuna, ilgili organlara sunar.

10. Odanın mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanım konusunda bir sistem kurar.

11. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak yaparak değerlendirir. Nakit mevduatın negatif getirisi riskli yatırım alanlarında kullanılmasına izin verilmez.

12. Odanın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı, yangın, deprem vb. risklere karşılık sigortalanır.

13. Odamız Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sistemini uygulanmaya başlanmasıyla Mali yapısında da olumlu yönde     farklılıklar oluşmuştur. Bu değişimler ışığında bütçelerimiz; eskiden kaynak, insan ve muhasebe gibi girdi kaynaklı hazırlanırken, günümüzde sonuç ya da amaç odaklı hazırlanmaya başlamıştır. Bunun en önemli sonucu ise “performans esaslı bütçeleme”ye geçiş sağlanmıştır.Odanın vizyon, misyon ve stratejik amaçlarına uygun bütçeler   hazırlanarak daha etkin ve verimli sonuçlar elde edilmiştir.